Facebook

Aktualności

Wybierz rok: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

2011


23 grudzie? 2011r.
Urodziny Amelki.



22 grudnia 2011r.
Jase?ka w przedszkolu.



22 grudnia 2011r.
Jase?ka w przedszkolu.



22 grudnia 2011r.
Jase?ka w przedszkolu.



19 grudnia 2011r.
Wizyta Miko?aja w naszym przedszkolu.Przywitanie go?cia i wspólna zabawa.



19 grudnia 2011r.
Wizyta Miko?aja w przedszkolu.Wr?czanie upominków. Pami?tkowe zdj?cia z Miko?ajem.



19 grudnia 2011r.
Wizyta Miko?aja w przedszkolu. Wspólne zdj?cie na po?egnanie.



16 grudnia 2011r.
Przygotowanie stroików na stó? wigilijny w Hospicjum w Gda?sku



16 grudnia 2011r.
Przygotowanie stroików na stó? wigilijny w Hospicjum w Gda?sku. Za przygotowanie stroików dla dzieci otrzymali?my podzi?kowania w formie dyplomu.



16 grudnia 2011r.
Wspólne przygotowanie ozdób choinkowych i kartek ?wi?tecznych.



16 grudnia 2011r.
Wspólne przygotowanie ozdób choinkowych i kartek ?wi?tecznych.



8 grudnia 2011r.
Wykonanie postaci do szopki Bo?onarodzeniowej, Maryji, Józefa i Dzieci?tka Jezus.



30 listopad 2011r.
Czwarte urodziny Karolka. Wszystkiego Najlepszego!



30 listopad 2011r.
Czwarte urodziny Karolka. Sto lat!Sto lat!



13 listopad 2011r.
Przedstawienie Niepodleg?o?ciowe w parafii pw. ?w. Siostry Faustyny w Rotmance.



13 listopad 2011r.
Przedstawienie Niepodleg?o?ciowe w parafii pw. ?w. Siostry Faustyny w Rotmance.



13 listopad 2011r.
Przedstawienie Niepodleg?o?ciowe w parafii pw. ?w. Siostry Faustyny w Rotmance.



9 listopad 2011r.
"Droga Polski do Niepodleg?o?ci" - przedstawienie s?owno - muzyczne z cyklu Pani Muzyka Zaprasza.



9 listopad 2011r.
"Droga Polski do Niepodleg?o?ci" - przedstawienie s?owno - muzyczne z cyklu Pani Muzyka Zaprasza.



9 listopad 2011r.
"Droga Polski do Niepodleg?o?ci" - przedstawienie s?owno - muzyczne z cyklu Pani Muzyka Zaprasza.



26 pa?dziernik 2011r.
Wyst?py dzieci w przedszkolu w przedstawieniu pod tytu?em:"Jesienne dary". Przedszkolni aktorzy: Ania, Zuzia, Olimpia, Weronika, Rozalia, Pawe? i Mateusz.



25 pa?dziernik 2011r.
Go?cili?my w przedszkolu Teatrzyk "Paula" ze S?upska. Tomek - g?ówny bohater,przez ogl?danie telewizji zapomnia? o swoich najbli?szych przyjacielach, którzy postanowili go uratowa?. Gdy uda?o im si? uratowa? ch?opca, obieca?, ?e si? poprawi.



25 pa?dziernik 2011r.
Obejrzeli?my przedstawienie pod tytu?em "O Psotnicy Reklamicy". W przedstawieniu wyst?pili:Tomek, mama, tata, kot, smok, zaj?czek, pies Azor oraz Psotnica Reklamica. Psotnica odwiedzi?a znudzonego Tomka i podarowa?a mu zaczarowany telewizor.



18 pa?dziernik 2011r.
Przedszkolaki odwiedzi?y O?rodek Zdrowia z okazji patronalnego dnia ?w. ?ukasza. Przygotowa?y upominki w formie jesiennych kompozycji z li?ci i owoców. Wyj?cie z przedszkola.



18 pa?dziernik 2011r.
Wr?czanie upominków pracownikom s?u?by zdrowia w Rotmance.



14 pa?dziernik 2011r.
Go?cili?my w przedszkolu Profilaktyczno - Edukacyjny Teatr dla dzieci i m?odzie?y "Moralitet" z Krakowa. Dziewczynka o imieniu Gucia niegrzecznie si? zachowywa?a a przedszkolaki pomaga?y jej naprawi? swoje zachowanie.Trzeba pami?ta? o trzech najwa?niejszych s?owach: Prosz?, Dzi?kuj? i Przepraszam. Mateuszek za?piewa? wszystkim na koniec piosenk? o jesieni. Brawo.



14 pa?dziernika 2011r.
W teatrzyku pod tytu?em "Opowie?? o krasnoludkach - o dobrym zachowaniu", wyst?powa?y takie postaci jak: Micha?, Gucia, dziadek Czarodziej.Na scenie wyst?pili równie? nasze przedszkolaki Weronika, Pawe?ek i Maciu?.



30 czerwca 2011r.
Urodziny Weroniki.



30 czerwca 2011r.
Urodziny Weroniki.



30 czerwca 2011r.
Zabawy dzieci na podwórku przedszkolnym.



23 czerwca 2011r.
Bo?e Cia?o.



22 czerwca 2011r.
Popo?udniowe zabawy dzieci.



22 czerwca 2011r.
Popo?udniowe zabawy dzieci.



22 czerwca 2011r.
Popo?udniowe zabawy dzieci.



21 czerwca 2011r.
Wyjazd do ZOO w Oliwie.



21 czerwca 2011r.
Wyjazd do ZOO w Oliwie. W trakcie zwiedzania moglismy obserwowac karmienie fok.



21 czerwca 2011r.
Wyjazd do ZOO w Oliwie.



21 czerwca 2011r.
Wyjazd do ZOO w Oliwie.



21 czerwca 2011r.
Wyjazd do ZOO w Oliwie. Widzielismy lamy, hipopotamy, ptaki, weze, wielblady i wiele innych ciekawych, egzotycznzych zwierzat.



21 czerwca 2011r.
Wyjazd do ZOO w Oliwie.



21 czerwca 2011r.
Wyjazd do ZOO w Oliwie.



21 czerwca 2011r.
Wyjazd do ZOO w Oliwie.



20 czerwca 2011r.
Po?egnanie 5 - latków. Wyst?py taneczne.



20 czerwca 2011r.
Cz??? artystyczna. Wr?czenie dyplomów za udzia? w zaj?ciach tanecznych.



20 czerwca 2011r.
Po?egnanie 5- latków.



20 czerwca 2011r.
Absolwenci naszego przedszkola w roku szkolnym 2010/2011.Kacper, Mateusz, Blanka.



20 czerwca 2011r.
Absolwenci naszego przedszkola w roku szkolnym 2010/2011.Micha? i Wanesska.



20 czerwca 2011r.
Absolwenci naszego przedszkola w roku szkolnym 2010/2011.Martusia i Gosia.



1 czerwca 2011r.
Dzie? Dziecka obchodzili?my na sportowo.



1 czerwca 2011r.
Dzie? Dziecka.



1 czerwca 2011r.
Dzie? Dziecka.



1 czerwca 2011r.
Dzie? Dziecka.



1 czerwca 2011r.
Dzie? Dziecka.



1 czerwca 2011r.
Dzie? Dziecka.



1 czerwca 2011r.
Dzie? Dziecka.



30 maja 2011r.
Uroczysto?? w przedszkolu z okazji Dnia Mamy i Taty.



30 maja 2011r.
Uroczysto?? w przedszkolu z okazji Dnia Mamy i Taty.



15 kwietnia 2011r.
Panie wraz z dzie?mi przygotowa?y, jak co roku,palmy przed Niedziel? Palmow?. Du?a palma mia?a wysoko?? 2 metrów i 63 centymetrów, by?a wi?ksza od palmy z ubieg?ego roku!!!Przedszkolaki zanios?y j? do parafii w Rotmance. Ma?e palemki zabra?y do domów, aby je w niedziel? po?wi?ci?.



14 kwietnia 2011r.
Urodziny Blanki. Blanka zabiera dzieci poci?giem na pyszny tort urodzinowy.



13 kwietnia 2011r.
Go?cili?my w przedszkolu aktorów z Krakowa, z "Teatru za jeden u?miech",którzy wyst?pili z przedstawieniem pod tytu?em "Przygody kota Leona". Kot Leon zaprosi? do wyst?pienia przed publiczno?ci? Pawe?ka i Maciusia. Za kogo si? przebior??



13 kwietnia 2011r.
Teatzyk "Przygody kota Leona". Publiczno?? ujrza?a dwa ma?e duszki. Czy?by to nasze przedszkolaki? Pawe?ek i Maciek.



13 kwietnia 2011r.
Teatrzyk "Przygody kota Leona".



12 kwietnia 2011r.
Obejrzeli?my przedstawienie baletowe pod tytu?em "Kopciuszek" w Zespole Szkó? w Rotmance.



8 kwiecie? 2011r.
Urodziny Pawe?ka.



29 marzec 2011r.
Urodziny Olimpii i Mateuszka. Zabawy w sali zabaw.



29 marzec 2011r.
Urodzinki Olimpii i Mateuszka.



29 marzec 2011r.
W dniach 27-30 marca odbywa?y si? misje w parafii. Nasze przedszkole odwiedzili misjonarze z Warszawy, ks. prof. Czes?aw Parzyszek, ks. Rafa? Raus, ze Zgromadzenia Ksi??y Pallotynów z ks. proboszczem naszej parafii Andrzejem Kosowiczem. Na zdj?ciu ks. prof. Czes?aw Parzyszek, który nawi?za? znakomity kontakt z dzie?mi.



25 marzec 2011r.
Obejrzeli?my przedstawienie po tytu?em "Calineczka" w Hali Oliwii w Gda?sku, by?a to moskiewska rewia na lodzie. Pi?kne i niezapomniane widowisko1



25 marzec 2011r.
Moskiewska rewia na lodzie "Calineczka".



25 marzec 2011r.
Moskiewska rewia na lodzie "Calineczka"



7 marca 2011r.
Zako?czenie karnawa?u. Nasz drugi bal.



7 marzec 2011r.
Zako?czenie karnawa?u.



7 marzec 2011r.
Zako?czenie karnawa?u.



7 marzec 2011r.
Zabawa na zako?czenie karnawa?u.



7 marzec 2011r.
Urodziny Mateuszka.



28 luty 2011
Zabawa ksi??niczek, królów i rycerzy na zamku.



28 luty 2011
Królewna Gosia uwi?ziona w zamku. Kto J? uratuje?



28 luty 2011
Nasz przedszkolny plac zabaw.



28 luty 2011
Urodziny Natalki.



17 luty 2011r.
Urodzinki Zuzi.



15 luty 2011r.
Urodzinki Grzesia.



14 luty 2011r.
Urodzinki Ma?ka.



4 luty 2011
Odwiedzili nas aktorzy z przedstawieniem kukie?kowym pod tytu?em:"Cekineczka". Wyst?pili: Cekineczka, Czarownica -Z?o?nica, wa?ki, Celinek, myszka, ?aba, kret, bocian.



4 luty 2011
Przedstawienie "Cekineczka".



3 luty 2011
Go?cili?my w przedszkolu par? taneczn?, która zata?czy?a w pi?knych strojach, poloneza, mazura, menueta, gawota, polk? oraz walca.



3 luty 2011
Para taneczna w przedszkolu.



3 luty 2011
Para taneczna w przedszkolu.



3 luty 2011
Para taneczna w przedszkolu.



1 luty 2011
Dzie? Babci i Dziadka w przedszkolu. Sala przygotowana na uroczysto?? Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki prezentuj? cz??? artystyczn?.



1 luty 2011
Dzie? Babci i Dziadka.



1 luty 2011
Dzie? Babci i Dziadka.



17 stycznia 2011r.
Pi?te urodziny Pawe?ka. Po urodzinowej zabawie dzieci za?piewa?y Pawe?kowi sto lat, wr?czy?y prezent. Pawe?ek zdmuchn?? ?wieczk? i zaprosi? do zjedzenia tortu.



14 stycznia 2011r.
Wizyta Duszpasterska - kol?da w przedszkolu. Dzieci za?piewa?y kol?dy, Ksi?dz Proboszcz pokropi? wod? ?wi?con? sale przedszkolne, dzieci otrzyma?y obrazki a na koniec ksi?dz udzieli? b?ogos?awie?stwa dzieciom i Paniom, pracuj?cym w przedszkolu.



14 stycznia 2011r.
Wizyta Duszpasterska w przedszkolu.



11 stycznia 2011r.
W naszym przedszkolu odby? si? wielki Bal Karnawa?owy.



11 stycznia 2011r.
Przyby?y na bal ksi??niczki, rycerze oraz królowie, a nawet malutki elfik.



11 stycznia 2011r.
Wszyscy si? wspaniale bawili, by?y konkursy, ta?ce z balonikami.



11 stycznia 2011r.
Wszyscy rycerze zebrali si? ko?o królów, nast?pnie pokazali jak strzeg? dam? dworu. Na balu pojawili si? Trzej Muszkieterowie i jedna Muszkieterka?



11 stycznia 2011r.
Damy dworu przygl?daj? si? jak walcz? rycerze i królowie o ich wzgl?dy, ale to tak na niby, tylko dla zabawy.



11 stycznia 2011r.
Po wyczerpuj?cej walce, rycerze, damy i królowie zasiedli aby si? posili? pysznym obiadkiem. Nawet najmniejszy Elfik bardzo zg?odnia?.



11 stycznia 2011r.
W czasie balu obchodzili?my czwarte urodziny Amelki. Amelka otrzyma?a klucz do skarbu, który znajdowa? si? w czarodziejskiej skrzyni. Po otworzeniu skrzyni okaza?o si?, ?e by? to tort urodzinowy.



11 stycznia 2011r.
Urodziny Amelki.